NĚCO O NÁS


Jsme mateřská škola v obci Neděliště, naším zřizovatelem je obec Neděliště.

Naše MŠ má 2 věkově smíšené třídy, v 1. třídě děti nejmladší do 4let, ve 2. třídě střední a předškolní věková skupina dětí. Do mateřské školy mohou být přijaty i děti mladší tří let. Podmínkou pro přijetí těchto dětí je přiměřená samostatnost v sebeobsluze a zvládnuté základní hygienické návyky. Mateřská škola se nachází na okraji obce v klidném prostředí s možností vycházek do přírody, v romantickém sousedství místního zámku.

Budova je jednopatrová. Přízemí obsahuje prostory jídelny, kuchyně, šatny, ložnice, dále sklad hraček pro venkovní použití. Škola má možnost vlastní péče o lůžkoviny a ručníky.
V patře budovy se nachází 2 třídy, pohybová místnost, sociální zařízení, zázemí pro pedagogické pracovnice a ředitelna.
V prostorách pro děti se nachází množství nejrůznějších hraček a dětem dobře přístupných pomůcek i výtvarného materiálu. Toto zázemí je průběžně doplňováno a rozšiřováno s přihlédnutím k aktuálním potřebám dětí. Součástí tohoto prostředí je i bohatá dětská knihovna s klasickou i modernější beletrií a poezií, dětské časopisy, čtenářský koutek.
Jako šatny pro odkládání oděvů dětí jsou zřízeny prostory chodeb. V přízemí na chodbě děti odkládají obuv, v patře má každé dítě svoji skříňku na oblečení. Budova je vytápěna akumulačními kamny.
K mateřské škole přiléhá pozemek velké školní zahrady, která obsahuje pískoviště, při pobytu na ní je možno použít dětský plastový nábytek. Zahrada se využívá i ke sportovním aktivitám, potřebné vybavení je uloženo v blízkém přízemním skladu. Děti se na zahradě účastní i pěstitelských prací, jsou tu ovocné stromy, vzrostlý ořech, zeleninový a květinový záhon. V letním období se děti mohou osvěžit pod zahradním rozprašovačem vody. Celkové vybavení zahrady čeká postupná renovace.
Ve školní kuchyni je vybavení podle požadavků hygienické služby, postupně je doplňováno a nahrazováno veškeré zařízení, podle aktuálních potřeb tak, aby kuchyně dobře zvládala přípravu celodenního stravování.
Budova mateřské školy je prostorná, vybavení pomůckami, hračkami a didaktickým materiálem je uspokojivé. Interiér je otevřený pro volnou manipulaci dětí s hračkami, děti zároveň tvoří i výtvarnou výzdobu celé školy.
Mateřskou školu navštěvují děti místní i děti z bližšího a vzdálenějšího okolí.
Podmínky k přijímání dětí stanoví školní řád MŠ.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozní doba      6.15 – 16.00 hod
Adresa         Mateřská škola, Neděliště, Josefa Košťála 70, 503 12 Neděliště
Telefon, mail      495426134, jana.brat@seznam.cz
Ředitelka        Jana Brátová
Učitelky        Iva Linhartová, Radka Polanská
Provozní zaměstnanci  Iveta Kozová, Věra Ponikelská


JAK U NÁS PRACUJEME S DĚTMI


Při práci s dětmi se uplatňuje individuální přístup, pedagogické pracovnice berou zřetel na specifické potřeby dětí a přizpůsobují jim i aktuální didaktický postup. Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. Základem pro jeho vznik byl Rámcový vzdělávací program MŠMT pro předškolní věk, jeho celkový charakter je však určen podmínkami mateřské školy. V rámci tohoto materiálu je dítě vedeno tak, aby na konci předškolního věku bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnosti očekávají.

Z NAŠEHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Ukázky z našeho vzdělávacího programu s názvem

Vzdělávání malých lidiček aneb hrajeme si celý rok


Sportujeme

Vzdělávání v oblasti biologické si klade za cíl rozvoj tělesné zdatnosti, fyzické pohody, pohybové a manipulační dovednosti, zdravotní kultury, podporuje růst dítěte a vede je ke zdravým životním návykům a postojům. Realizuje se během různých činností během dne, při každodenních pohybových chvilkách, při pobytu dítěte venku, při cílených tělovýchovných aktivitách během týdne. Pro pohybové činnosti a hry je využíván podle počasí také prostor zahrady, ale i vhodná místa mimo území mateřské školy.

Svět kolem nás

Tento široký tématický okruh má za úkol položit základy znalostí dítěte o světě kolem něho, dění v něm. Skládá se z několika podtémat, které opět vycházejí z ročních období a dále ze samé podstaty dětské osobnosti. Postupuje od seznamování s nejbližším okolím dítěte směrem k okolnímu světu a se zákonitostmi v něm.

Podtémata tohoto vzdělávacího okruhu
1) Já a rodina
2) Naše školka a místo, kde žiji
3) Zázraky každý den
4) Věci kolem nás
5) Hrajeme si a přemýšlíme
6) Babička vypravuje

Povídám, povídám pohádku


Téma věnované rozvoji jazyka, vyjadřovacích schopností a získávání prvních hlubších kontaktů s literárním uměním.

Šikula


Téma zabývající se rozšiřováním praktickými dovednostmi při práci s nejrůznějšími materiály.

Radujeme se a tvoříme


Téma věnované činnostem výtvarným a hudebně pohybovým

JÁ A DRUZÍ


Téma, které se věnuje rozvoji dětské osobnosti po stránce emoční. Klade si za cíl rozvíjet děti v oblasti mezilidských vztahů, pomoci při zařazování do dětského kolektivu, budovat v něm kamarádské vztahy, obstát v nárocích, které na ně klade kontakt s ostatními lidmi. Učí je také poznávat sebe sama i druhé. Má postupně nastolit bezpečné a pohodové ovzduší, které se vyznačuje nenásilím a soucítěním a respektem k druhým.

VESELÉ BREPTÁNÍ


prevence vadné výslovnosti a rozvoj citu pro jazyk formou hravých jazykových chvilek

NEPOSEDNÁ TUŽKA


Činnosti vedoucí k přípravě na psaní a sloužící k rozvoji zrakové a pohybové koordinace.


Vzdělávání je uskutečňováno v pěti vzdělávacích oblastech stanovených Rámcovým programem:
biologické – Dítě a jeho tělo
psychologické – Dítě a jeho psychika
interpersonální – Dítě a ten druhý
sociálně-kulturní – Dítě a společnost
environmentální – Dítě a svět

Školní program vychází tématicky od nejtěsnějšího okolí dítěte směrem k vnějšímu světu, od vlastní osoby ke vztahům k okolí, přičemž určitá témata jsou zvýrazněna. Týká se to vztahu dítěte k přírodě a k dospělým i vrstevníkům v jeho světě.
Přirozeným způsobem se program člení podle čtyř ročních období. To vychází z postupu dění a změn v běžném životě dítěte a jeho okolí.
Činnosti jsou plánovány na měsíc předem, konkrétní bloky v týdenních intervalech. Jednotlivé oblasti, témata a činnosti v programu se vzájemně prolínají, doplňují, navazují na sebe a souvisí spolu.

Širší péče je věnována oblasti jazykové a rozvoji grafomotoriky jako přípravy na psaní.
Dále se program zaměřuje na děti se zájmem o hudbu a výtvarné vyjadřování.
Pozornost je věnována i poznávání historie místa, kde děti žijí a navštěvují MŠ. Seznamováním s venkovskými tradicemi, způsobem života na venkově v sepětí s děním v přírodě, poznáváním folkloru a místních historických zajímavostí se tvoří základy vztahu k místu, kde děti žijí a kam se vracejí.

Vzdělávání dítěte a rozvoj dětské osobnosti je přirozený proces, který se uskutečňuje během veškerého dění v MŠ. Aktivity dětí jsou buď zcela spontánní nebo řízené, a to se snahou o vyváženost těchto procesů. Metody a formy práce jsou odpovídající předškolnímu věku. Důležité je prožitkové a kooperativní učení hrou
Hra má za úkol vést dítě ke zvídavosti v poznávání, učit samostatnému myšlení při řešení problémových situací, vést k zodpovědnosti za své chování a sebejistotě, vytvořit základy budoucí lidské osobnosti.


KRÁTCE O ORGANIZACI DNE V MŠ1. třída, mladší a střední věková skupina dětí
6.15 – 8.45…scházení dětí do MŠ,volné hry,individ.péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, didakticky zacílené řízené činn., ranní pohybová chvilka
8.45 – 9.10……dopolední svačina
9.10 – 9.40…….jazykové chvilky, interaktivní hry, příprava na pobyt venku
9.40 – 11.15……pobyt venku, příprava na oběd
11.15 – 11.45……oběd
11.45 – 14.15……příprava na odpočinek, odchod z MŠ, odpočinek
14.15 – 14.45……svačina
14.45 – 16.00……odpolední zájmové činnosti, rozcházení domů, odchod k autobusu


2. třída, střední a předškolní věková skupina dětí
6.15 - 8.40.........scházení dětí do MŠ, volné hry podle zájmu dětí,
individuální péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami
didakticky zacílené činnosti, činnosti zaměřené na předškoláky
8.40 - 9.10.........příprava na ranní cvičení, hudebně pohybové chvilky, relaxační cvičení
9.10 - 9.20.........dopolední svačina
9.20 - 9.35........ jazykové chvilky, interaktivní hry
9.35 - 11.45....... příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.45 - 12.30.........příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek
12.45 – 14.15 ……odpolední relaxace, hry a odpočinkové činnosti
14.15 – 14.45…….hygiena,svačina
14.45 – 16.00…….odpolední zájmové činnosti,odchod z MŠ, příprava na odchod na autobus

Po obědě odcházejí do ložnice odpočívat děti mladšího a středního věku, předškoláci zpravidla pouze ve čtvrtek a v pátek, v ostatní dny zůstávají ve třídě a věnují se odpočinkovým činnostem, hře podle vlastního výběru, jednou týdně zájmovým činnostem, jeden týden Zpěváčci, druhý týden Malíři, vedou p.ředitelka a p. učitelka
Řízené činnosti ve 2.třídě s předškoláky mohou probíhat i po odchodu mladší věkové skupiny této třídy do šatny k přípravě na pobyt venku.


Design: webmaster